Register

Kiemelt rendezvényeink

 


 

 


Pályázatok

TOP-7.1.1-16-2016-00081

Mezőtúr Fejlesztéséért Helyi Közösség

EFOP-1.5.3-16-2017-00048

TOP-7.1.1-16-H-ERFA- 2019-00317

TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01261

TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00468

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Oldalletöltések száma:

 

 


 

Mezőtúr-Szarvas komp menetrend

Túri Fazekas Múzeum

Bajcsy-Zsilinszky E. út 41.

(56) 350 174

 

A vonatkozó jogszabályi rendelkezés a települési múzeumok fenntartását a helyi önkormányzatok feladatkörébe helyezte. A feladatellátás mikéntjét a települések maguk választhatták meg.

Fentiekre tekintettel 2013. január 01-től Mezőtúr Város Önkormányzatának határozata értelmében a muzeális feladatokat a Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. keretein belül látja el.

A Kft. ezirányú tevékenységének ellátása során együttműködik a Túri Fazekas Múzeum dolgozóival, és szakmai vezetőjével meghatározza és jóváhagyja a muzeális intézmény feladatait, munkatervét és beszámolóját, valamint egyezteti a fejlesztési és

beruházási feladatokat, és annak lehetőségeit. Valamint biztosítja a muzeális intézmény működési engedélyében meghatározott szakmai besorolása szerinti feladatai ellátásához szükséges személyi és infrastrukturális feltételeket.

 


 

Az 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2012. évi CLII. törvény 42. § (1) és (2) bekezdése alapján:

(1) A kulturális javakat és a szellemi kulturális örökség elemeit tudományos, örökségvédelmi, oktatási és ismeretátadási céllal gyűjti, megőrzi, feldolgozza, kutatja és kiállítja, továbbá egyéb formákban közzé teszi. Tevékenységével elősegíti a természeti, társadalmi, művészeti, kulturális és tudományos összefüggések kutatását, megértését, nyomon követi azok jelenkori változásait és folytonos művelődésre ösztönöz.

(2) A múzeum feladata – a 37/A. §-ban meghatározottakon túlmenően – a működési engedélyében meghatározott gyűjtőkörébe tartozó kulturális javak

a) gyűjteménygondozása, ennek keretében azok

aa) gyarapítása,

ab) nyilvántartása,

ac) állományvédelme,

b) tudományos feldolgozása és publikálása,

c) hozzáférhetővé tétele, ennek keretében

ca) állandó és időszaki kiállítások rendezése,

cb) közművelődési és múzeumpedagógiai programok és kiadványok biztosítása,

cc) a kulturális javak digitalizálása,

cd) a kutatási tevékenység biztosítása.

 


A települési muzeális tevékenységet ellátó Kft. feladata:

- szabad kapacitásai terhére kiállítások megrendezésével, kulturális javak kölcsönzésével, valamint tudományos, állományvédelmi és közönségkapcsolati tevékenységgel kapcsolatos szolgáltatást nyújthat

- a kulturális javakhoz való hozzáférés biztosítása érdekében a kulturális javak egységes szaktudományos szempontok szerint, tudományos szaktevékenység keretében kialakított, nyilvántartott és dokumentált együttesét őrzi, gondozza és kiállításon bemutatja,

- biztosítja a kulturális javakhoz kapcsolódó kutatási tevékenység lehetőségét,

- kultúraközvetítő, közművelődési tevékenységével hozzájárul az egész életen át tartó tanulás folyamatához,

- együttműködik a nevelési-oktatási intézményekkel, és múzeumpedagógiai programjaival segíti az iskolai és az iskolán kívüli nevelés céljainak elérését,

 

- elvégzi a kulturális javak múzeumpedagógiai célú feldolgozását, folyamatosan megújuló múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai programkínálatot biztosít.

 
Copyright Kelemen Márton © 2010-2021.