Túri Vásár 2024. augusztus 11.

 


 


TÚRI VÁSÁR 2024 TÁJÉKOZTATÓ

TÚRI VÁSÁR 2024 JELENTKEZÉSI LAP

(amennyiben nincs a gépén PDF olvasó program,  innen letöltheti!)

 


 

TÚRI VÁSÁR HÁZIREND

 

A vásárokról és piacokról szóló 55/2009.(III.13.) Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdése értelmében a Mezőtúr, Bajcsy Zsilinszky út- Dózsa György úton található Túri Vásár házirendjét az üzemeltető (Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. 5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.) az alábbiak szerint állapítja meg:

1. A házirendben foglalt szabályok betartása a vásáron jelen lévő valamennyi természetes és jogi személyre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre kötelező érvénnyel kiterjed.

2. A vásárban csak az üzemeltető által kijelölt helyen, az általa kiadott bérleti szerződés alapján szabad árusítani. A napijegy másra nem ruházható át. A bérlő, vagy helyhasználó az üzemeltető, vagy megbízottja felhívására bérlői, vagy helyhasználói minőségét hitelt érdemlően igazolni köteles.

3. Aki a vásárban értékesít és nincs érvényes napijegye vagy bérleti szerződése (avagy azt az üzemeltető képviselőjének felszólításra nem mutatja fel), azonnal köteles az akkori díjszabásnak megfelelő helybérleti díjat megfizetni, amennyiben erre nem hajlandó köteles elhagyni a piac területét.

4. A napi helyhasználatért az elfoglalt terület után az általános szerződési feltételekben meghatározott módon kell a helypénzt megfizetni. Az üzemeltető a helypénz megfizetésekor azzal egyező értékű számlát ad át a helyhasználónak, előre utalás esetén ezt postai úton juttatja el hozzá.

5. Az üzemeltető nem köteles ugyanazt a helyet az elkövetkezővásárok megtartásakor ugyanazon helyhasználó részére biztosítani.

6. A helyhasználók a számukra kijelölt terület használatára a vásár megtartásának időtartamában jogosultak.

7. A bérlő a bérleményt csak rendeltetésének megfelelően használhatja. Ennek megszegése esetén, illetve ha az üzemeltető, vagy annak megbízottja felszólítása ellenére a bérlő tovább folytatja jogellenes tevékenységét, akkor a bérleti jog megvonásra kerül.

8. A bérlő által használt stand, berendezés megváltoztatásához vagy egyéb építési tevékenységhez az üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulását kell kérni. Az ennek hiányában végzett építés, változtatás kártérítési kötelezettséggel jár, valamint a helyhasználó az eredeti állapotot is köteles saját költségére és veszélyére visszaállítani.

9. Az árusítóhelyek környékét, a közlekedési utakat, áruval, használaton kívüli göngyöleggel és egyéb eszközökkel elfoglalni tilos.

10. Élő állat árusítása a piacon tilos.

11. A vásárban elhelyezett áru megőrzése, kezelése és tárolása a helyhasználó/bérlő feladata.

12. A helyhasználó/bérlő köteles az árusítás közben, befejezésekor, illetve a piac zárásakor a tevékenysége során keletkezett hulladékot az üzemeltető által biztosított szemét gyűjtés követelményeinek megfelelően elhelyezni.

13. A helyhasználat megszűnésekor a helyhasználó az árusítóhelyet köteles tisztán, kiürítve, az üzemeltető erre vonatkozó kikötése esetén eredeti állapotban helyreállítva, az átvett berendezésekkel és eszközökkel együtt átadni az üzemeltetőnek.

14. Az üzemeltető jogosult ellenőrizni a szakhatósági (tűzvédelmi, egészségügyi, vagyonvédelmi, munkavédelmi stb.) előírások betartását.

15. A vásári házirend szabályainak megszegése miatt az üzemeltető jogosult a helyhasználati/bérleti engedély visszavonására és a szabálysértési eljárás lefolytatása iránti intézkedésre.

16. Az üzemeltető gondoskodik a vásár rendjének betartásáról, útjainak, közös használatú helyiségeinek a tisztán tartásáról, a közös használatú terek világításáról, közhasználatú vízvezetékről, a kijelölt közös tároló-helyeken felgyülemlett szemét elszállításáról és a szükséges fertőtlenítésről.

17. Az üzemeltető ellenőrzési kötelezettsége folyamatos teljesítéséről az alkalmazásában álló megbízott útján gondoskodik, aki szükség esetén a szabálysértési feljelentést köteles megtenni.

18. A piac rendjét, az ott árusított termékeket, valamint a jogszabályokban foglaltak betartását Polgármesteri Hivatal jegyző által felhatalmazott ügyintézője is jogosult ellenőrizni.

19. Az üzemeltető egyéb szolgáltatásokat: eszközkölcsönzést, villamos energiát, vízszolgáltatást is nyújthat, külön díjazás ellenében.

20. A helyhasználó/bérlő – amennyiben egyedi mérőórával rendelkezik – köteles az üzemeltető részére biztosítani a mérőóra leolvasását.

21. A vásárban található bérlemények területén kizárólag olyan tevékenység folytatható melyhez az üzemeltető hozzájárulását adta. Aki ettől eltérő tevékenységet folytat, azt az üzemeltető jogosult a tevékenység folytatásának befejezésére felszólítani. Amennyiben a bérlő a hozzájárulással nem rendelkező tevékenységet a továbbiakban is folytatja, az üzemeltető jogosult a napijegyes bérlőt a vásár területének elhagyására felszólítani, illetve a bérleti szerződés alapján árusító bérlő bérleti jogviszonyát rendkívüli felmondással felmondani.

22. Reklámtevékenység, ügynöki tevékenység, politikai tevékenység a vásár egész területén kizárólag az üzemeltető írásbeli hozzájárulásával folytatható. A vásárról kép- és hangfelvétel csak az Üzemeltető írásos hozzájárulásával készíthető.

23. A dohányzás csak a kijelölt helyen megengedett.

24. Az a Bérlő/Helyhasználó, aki a kipakolásával jelentősen akadályozza a közlekedési útvonalat, úgy, hogy az tűzvédelmi szempontból nem megengedhető, az Üzemeltető felszólítására köteles azonnal a kipakolást megszüntetni. Amennyiben a bérlő fenti szabálysértés miatti másodszori felszólításnak sem tesz eleget úgy a Bérlő/Helyhasználó árusítási lehetőségét az Üzemeltető megvonja a Túri Vásáron!

25. A Túri Vásárra való beléptetés kötött rendszerben történik, minden évben a vásár napján 0 órától reggel 6 óráig. Ezen időtartamon belül az előre nem regisztrált árusoknak is lehetősége van árusító hely bérleti jogának megváltására.

26. Amennyiben a bérlő önkényesen elfoglalja más bérlő részére fenntartott helyet (mellyel akadályozza más árusok szabály szerinti részvételét a vásárban) és többszöri felszólítás ellenére a bérlő tovább folytatja jogellenes tevékenységét, akkor a bérleti jog megvonásra kerül.

Tűzvédelemi szabályok:

1. Szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelenthessen, tüzelés közben a helyszínt őrizetlenül hagyni nem szabad, és veszély esetén, vagy a tüzelés befejezésével azt el kell oltani. Tüzelés közben a tűz terjedésének megakadályozására, annak eloltására alkalmas eszközöket, felszereléseket kell készenlétben tartani.

2. A vendéglátó egységek védelmére egységenként 1 db 34 A, 183 B teljesítményű (6kg-os ABC porral oltó) tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

3. A rendezvény területére robbanó és pirotechnikai anyagok behozatala, használata szigorúan TILOS!

4. A rendezvény területén még ideiglenesen is tilos elhelyezni, tárolni, felhasználni az alábbiakat: tűz illetve robbanásveszélyes anyagokat,- éghető folyadékokat (festék, hígító, benzin stb.),-öngyulladásra hajlamos anyagokat, olyan anyagokat, melyek egymásra való vegyi hatása következtében tűz vagy robbanás következhet be.

5. A sátrakban, faházakban nyílt lángot használni és dohányozni TILOS! Dohányozni csak a kijelölt helyeken szabad.

6. Tűz esetén a "Tűzvédelmi terv" előírásait kell betartani.

7. A rendezvény területén levő menekülési utakat és a tűzoltó gépjárművek felvonulási útját szabadon kell hagyni.

8. Az utakat és a kapukat eltorlaszolni szigorúan TILOS!

9. Elektromos berendezéseket hibás vezetékkel használni Tilos!

10. Az elektromos hálózat túláram elleni védelmét (biztosítékot) kiiktatni Tilos.

11. Minden tűzesetet, az észlelést követően jelenteni kell telefonon, akár a saját mobilkészüléken is.

12. Dohányozni kizárólag a kijelölt dohányzóhelyen szabad!

13. Gázzal történő főzésre vonatkozó kritériumok:

• Gázzal történő főzés csak úgy történhet, hogy egy gázpalackhoz kizárólag egy égő csatlakoztatható.

• A főzés megkezdése előtt ellenőrizni kell az égőn levő tömlőt, az égőt a gázpalackhoz csatlakoztató „hollander” állapotát valamint, a hollanderben levő tömítő gyűrű állapotát.

• Gázzal történő főzést csak biztonságos használatra alkalmas berendezéssel szabad végezni!

14. Szilárd tüzelőanyaggal történő főzésre vonatkozó kritériumok

• Szilárd tüzelőanyaggal történő főzés esetén a főzőnek gondoskodnia kell lángterelő berendezésről!

 

Pete Lajos - ügyvezető

Mezőtúri Közművelődési és Sport KN Kft.